Kvkk

Kvkk

Kvkk

Bu Gizlilik Politikası (“Politika”), SOCAR Turkey Enerji A.Ş. (“SOCAR Türkiye”) tarafından kullanıma sunulan ve işletilmekte olan http://www.SOCAR.com.tr (“İnternet Sitesi”) alan adlı sitenin kullanımı sırasında SOCAR Türkiye tarafından işlenmekte olan kişisel veriler hakkındaki kuralları belirlemektedir. Politika’nın amacı, Veri Sahiplerinin (İnternet Sitesi’nin kullanılması esnasında kişisel verileri işlenen kişiler bundan böyle “Veri Sahibi” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile diğer ilgili mevzuata uygun şekilde işlenmesini sağlamaktır.

İnternet Sitesi’nin kullanımı, bu Politika’nın okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelmektedir. Eğer bu Politika’da belirtilen kuralları kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesi’nin kullanımını derhal sonlandırınız.

İnternet sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine ya da uygulamalara ya da benzeri unsurlara bağlantı verilmesi halinde, söz konusu bağlantının kullanımı neticesinde erişilen internet siteleri, uygulamalar ya da benzeri unsurlar bu Politika’nın kapsamı dışındadır. Söz konusu durumlarda ilgili internet sitesinin, uygulamanın ya da benzeri unsurun gizlilik politikası uygulama alanı bulabilecektir.

Kişisel veri niteliği teşkil etmeyen veriler ile anonimleştirilmiş veriler, bu Politika kapsamı dışında kalmaktadır.

Politika'nın Değiştirilmesi

SOCAR Türkiye, Politika’yı dilediği zaman dilediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Değiştirilmiş politikanın İnternet Sitesinde yayınlanması anında ya da diğer iletişim yöntemleri ile Veri Sahiplerinin bilgilendirilmesi anında, Politika’nın yeni versiyonu, aksi belirtilmedikçe, yürürlüğe girmiş olacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Açısından Veri Sorumlusu Kimdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, SOCAR Plaza, Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No: 109-E, 1D Blok, 34485, Sarıyer / İstanbul adresinde yerleşik olan SOCAR Turkey Enerji A. Ş.’dir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Temel Prensiplerimiz

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki prensiplere uygun olarak hareket etmekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

İşlenmekte olan Kişisel Verileriniz Nelerdir?

SOCAR Türkiye tarafından aşağıdaki kişisel verileriniz bu Politika kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Adınız, soyadınız,

 • E-posta adresiniz,

 • SOCAR Türkiye’ye iletişim formu vasıtasıyla gönderdiğiniz talebiniz/öneriniz/şikâyetiniz,

 • IP adresiniz,

 • İnsan Kaynakları bölümü üzerinden ilettiğiniz özgeçmiş bilgileriniz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve İşlenme Amaçları Nelerdir?

SOCAR Türkiye tarafından kişisel verileriniz, İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında Çerezler (Cookie) vasıtasıyla veya Veri Sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız yoluyla toplanmaktadır.

SOCAR Türkiye kişisel verilerinizi, taleplerinizi/önerilerinizi/şikâyetlerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak amacıyla kullanabilmektedir. Bunun yanında toplanan kişisel verileriniz SOCAR Türkiye’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Veri Sahiplerine yönelik kullanım alışkanlıkları tespiti, pazarlama ve satış faaliyetleri yapılması, insan kaynakları yönetimi, İnternet Sitesi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yazılım kaynaklı hataların giderilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılmaktadır?

SOCAR Türkiye, bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiği yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil) ve diğer SOCAR Türkiye şirketleri ile, söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi sağlamakla için paylaşabilecektir.

Bunlara ek olarak İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılım kaynaklı hataların giderilmesi amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, çeşitli ülkelerde bulunan sunucularda saklanabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda ilgili bölümde açıklanan kişisel verilerinizin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca veya hukuken gerekli süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizin Güvenliğine İlişkin Alınan Önlemler Hakkında Bilgiler

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve kişisel verilerinizin güvenli şekilde saklanmasını sağlamak amacıyla, SOCAR Türkiye uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı, gereken denetim çalışmalarını yapmayı taahhüt etmektedir.

Kişisel verileriniz SOCAR Türkiye tarafından bu Politika’da ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen kurallara aykırı olarak işlenmeyecektir ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

13 Yaşın Altındaki Kişilerin Kişisel Verilerine İlişkin Uyarı

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, SOCAR Türkiye’ye yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız talepler, en geç otuz (30) gün içinde tarafınıza bildirimde bulunularak sonuçlandırılacaktır.

Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu ve ayrıca söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi halde, SOCAR Türkiye’nin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Kişisel verilerinizin SOCAR Türkiye tarafından kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, İnternet Sitesi’nin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz. İletişim

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla SOCAR Türkiye ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak yasal yollar kullanılmadan ve ilgili kanunun öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uymadan kurulan iletişimler SOCAR Türkiye tarafından dikkate alınmayabilir.